Findeen.com

Publicité

 • Kontrata e punës dhe zgjidhja e saj | Studio ...
  Kontrata e pune quhet ai veprim juridik i dyanshëm që krijon të drejta dhe detyrime reciproke mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe që kanë të ...http://studioligjore.wordpress.com/2011/12/10/kontrates-se-punes-dhe-zgjidhja-e-saj/
 • Requalification du contrat de travail à durée ...

  Requalification du contrat de travail à durée ...

  Requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour transmission tardive du contrat au salariéhttp://nemocensetur.blog.lemonde.fr/2006/12/14/requalification-du-contrat-de-travail-a-duree-determinee-en-contrat-a-duree-indeterminee-pour-transmission-tardive-du-contrat-au-salarie/
 • LIGJ TË PUNËS KREU I DISPOZITAT THEMELORE Neni 1 Qëllimi

  LIGJ TË PUNËS KREU I DISPOZITAT THEMELORE Neni 1 Qëllimi

  2 Neni 2 Fusha e zbatimit 1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të punësuarit dhe punëdhënësit e sektorit privat dhe publik në Republikën e Kosovës.http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-212-alb.pdf
 • KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  4 PËRMBAJTJA E LËNDËS Faqe Neni KREU I 7 1-2 Bazat e Kodit të Punës KREU II 8 3-7 Fusha e zbatimit të Kodit A. Në hapësirë 8 3http://dpp.gov.al/wp-content/uploads/2014/05/Kodi_Punes.pdf
 • Disa Modele Kontrata | DrejtesiaShqiptare.com

  Disa Modele Kontrata | DrejtesiaShqiptare.com

  Miq ,më poshte do gjeni disa modele kontrata. Ju lutemi në qoftë se keni modele të tjera kontrata, t’na I dërgoni tek e-maili jone:kontakt@ ...http://drejtesiashqiptare.com/?p=410
 • Ligji i PUNES - Scribd - Read Unlimited Books

  Ligji i PUNES - Scribd - Read Unlimited Books

  Republika e Kosovës. Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ Ligji Nr ...https://www.scribd.com/doc/50112983/Ligji-i-PUNES
 • Trupa Ekzekutive e Inspektoriatit të Punës

  Trupa Ekzekutive e Inspektoriatit të Punës

  Trupa Ekzekutive e Inspektoratit te Punës Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës është i themeluar prej Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në ...http://mpms.rks-gov.net/sq-al/departmentet/trupaekzekutiveeinspektoriatittëpunës.aspx
 • KEK-Korporata Energjetike e Kosovës

  KEK-Korporata Energjetike e Kosovës

  Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. (KEK sh.a.) është ndërmarrja e vetme energjetike në Republikën e Kosovës. Ajo është e integruar vertikalisht dhe ...http://www.kek-energy.com/

Publicité

pages :1

Publicité

Nous soutenons